Program duszpasterski

 • Program duszpasterski na rok 2023

  Drodzy Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej! Wierność Prawdzie, pogłębiona refleksja eklezjologiczna i gorliwa praca duszpasterska — wsparta aktywnym udziałem wiernych świeckich w misji Kościoła — jest dzisiaj sprawą najwyższej rangi.

  Zobacz program
 • Program duszpasterski na rok 2022

  Drodzy Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej! Kierunek pracy Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2022 wyznacza program duszpasterski określony tytułem: Posłani w pokoju Chrystusa. Ma on za zadanie skłonić do refleksji, jak to czynić.

  Zobacz program

  Program duszpasterski na rok 2021

  Słowo Boże w jasny i wyraźny sposób uczy nas wdzięczności. O postawie dziękczynienia przede wszystkim mówią listy św. Pawła I bądźcie wdzięczni! (Kol 3,15)- apeluje Apostoł w liście do Kolosan.

  Zobacz program

  Program duszpasterski na rok 2020

  Tajemnica. W świadomości potocznej istotnym i jedynym elementem związanym z tajemnicą jest powinność dochowywania sekretu, zakaz rozgłaszania wieści. Wielu przeciwników chrześcijaństwa, wykorzystując tak rozumiane pojęcie tajemnicy, chce osłabić lub nawet zniweczyć apostolskie powołanie wiernych Kościoła Chrystusowego.

  Zobacz program
 • Program duszpasterski na rok 2019

  Teologia darów. Gdy wkraczamy rozważaniem i konteplacją w jej ewangeliczne obszary, pamiętać musimy przede wszystkim o tym, że to właśnie Duch Św., On sam - co wspominamy ze czcią w modlitwie eucharystycznej - jest dla wierzących darem, w najgłębszym sensie tego słowa.

  Zobacz program
 • Program duszpasterski na rok 2018

  Pełen Ducha Świętego opuścił Jezus brzeg Jordanu... (Łk. 4,1). Dla tych, którzy pragną być uczniami Chrystusa, iść za Nim po drogach swojego życia, zostawił Ewangelista słowa piękne i pouczające.

  Zobacz program
 • Program duszpasterski na rok 2017

  Iść i głosić – jakże wielka jest godność tej posługi, jak wielka musi być świadomość świętości tego, co się głosi i czemu daje się świadectwo, jak blisko trzeba być Boga, by rzeczywiście być posłanym.

  Zobacz program
 • Program duszpasterski na rok 2016

  "Zmartwychwstanę w Jezusie, ale muszę wpierw w nim żyć" (Dzienniczek,392)- te piękne i mądrością Bożą przepełnione słowa św. S. Faustyny są bez wątpienia wyrazem najgłębiej pojętej powinności chrześcijańskiej, wiążącej już teraz to, co doczesne, z tym, co przez swą Ofiarę Krzyżową ofiarował nam Syn Boży.

  Zobacz program
 • Program duszpasterski na rok 2015

  Człowiek – jak to trafnie zobrazował Thomas Merton – nie jest samotną wyspą. Społeczne, czy też wspólnotowe, głębiej pojmowane ukierunkowanie ludzkiego życia stanowi dla nas niezbędny, bo przecież ewangelicznie ugruntowany imperatyw ludzkiej duchowości.

  Zobacz program
 • Program duszpasterski na rok 2013

  Ogłoszony przez Ojca św. Benedykta XVI rok wiary będzie dla uczniów Chrystusa czasem wielkiej próby – próby męstwa, wytrwałości i ufnego zawierzenia się Temu, który zwyciężył świat (J 16,33).

  Zobacz program
 • Program duszpasterski na rok 2012

  Kościół Święty jest naszym domem. To piękne i głębokie przesłanie programu duszpasterskiego Kościoła przypomnieć pragnie uczniom Chrystusowym nie tylko o porządku serca, chce także przybliżyć nam i zobrazować tę wspaniałą prawdę, że zjednoczeni w Kościele stanowimy – mocą Chrystusowego Krzyża – wspólnotę dzieci Bożych.

  Zobacz program
 • Program duszpasterski na rok 2011

  Przeżywamy obecny rok – Bogu niech będą dzięki – w światłach beatyfikacji Jana Pawła II. Już nie tylko w osobistych wyrazach czci,ale także we wspólnotowej modlitwie Kościoła prosić będziemy Boga za przyczyną błogosławionego Ojca Świętego o łaski potrzebne nam i naszej Ojczyźnie, uklękniemy przed tronem Maryi i wspomnimy na papieskie Totus Tuus,tak bardzo także nas – zwłaszcza dziś – obligujące.

  Zobacz program
 • Program duszpasterski na rok 2010

  Przyjmując posługę w Diecezji Sosnowieckiej zapoznałem się szczegółowo z tym, co stanowi owoc wieloletniej już pracy Akcji Katolickiej, mogłem też stwierdzić z satysfakcją – już choćby przeglądając wydawane przez Was materiały formacyjne – że tak pod względem merytorycznym, jak i w metodyce podejmowanych zadań, ale przede wszystkim w jakości Waszej pracy stawiacie przed sobą wysokie wymagania i realizujecie je w sposób odpowiedni.

  Zobacz program