Rozdział I - Postanowienia ogólne

Art. 1
1. Akcja Katolicka w Polsce, zwana dalej Akcją Katolicką, jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK) publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym przez Konferencje Episkopatu Polski, działającym w całym kraju (kan. 312 § 1. pkt 2 KPK), a w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989 r o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją kościelną (art. 34 ust. 1).
2. Akcję Katolicką w diecezji eryguje Biskup Diecezjalny.
3. Akcja Katolicka w diecezji rządzi się niniejszym statutem zatwierdzonym przez Konferencję Episkopatu Polski, a po adaptacji dla Diecezji Sosnowieckiej - zatwierdzonym przez Biskupa Diecezjalnego.

Art. 2
Akcja Katolicka posiada osobowość prawną zarówno w wymiarze diecezji, jak i w skali krajowej.

Art. 3
1. Siedziba władz Akcji Katolickiej w diecezji jest stolica diecezji.
2. Siedzibą władz Akcji Katolickiej w Polsce jest Warszawa.

Art. 4
Akcja Katolicka w diecezji działa pod zwierzchnictwem swojego Biskupa Diecezjalnego , a Akcja Katolicka w Polsce działa pod zwierzchnictwem Konferencji Episkopatu Polski (kan. 315 KPK).

Art. 5
1. Biskup Diecezjalny sprawuje opiekę nad działalnością Akcji Katolickiej w diecezji przez mianowanego przez siebie Diecezjalnego Asystenta Kościelnego. 2. Konferencja Episkopatu Polski sprawuje opiekę nad działalnością Akcji Katolickiej w Polsce poprzez Krajowego Asystenta Kościelnego.

Art. 6
Osoby sprawujące funkcję prezesa Akcji Katolickiej nie mogą jednocześnie sprawować kierowniczych stanowisk w partiach politycznych (kan. 317 § 4 KPK).

Art.7
Akcja Katolicka jako stowarzyszenie katolików świeckich, posiadające właściwy sobie charyzmat, współpracuje z innymi stowarzyszeniami katolików świeckich (kan. 328 KPK) i ruchami kościelnymi.

Art. 8
1. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest św. Wojciech. 2. Świętem Akcji Katolickiej jest Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata. 3. Akcja Katolicka posiada swój sztandar i hymn.