Rozdział II - Cel i działalność Akcji

Art.9
1. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. 2. Akcja Katolicka realizuje swój cel przez: a) pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie, b) przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, c) kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym, d) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej.

Art. 10
Akcja Katolicka może prowadzić: 1. działalność oświatową, wychowawczą i wydawniczą, 2. działalność kulturalną i informacyjną w szczególności przy użyciu środków przekazu, 3. działalność dobroczynną, 4. działalność turystyczno - sportową, 5. działalność gospodarczą.