Rozdział III - Członkowie Akcji Katolickiej, Ich prawa i obowiazki

Art.11
Wśród członków Akcji Katolickiej wyróżnia się: 1. zwyczajnych, 2. wspierających.

Art.12
1. Członkiem zwyczajnym Akcji Katolickiej może zostać katolik świecki, który ukończył 18 rok życia.
2. Przyjęcie do Akcji Katolickiej poprzedza odbycie rocznego stażu kandydackiego. W uzasadnionych przypadkach staż kandydacki może być skrócony.
3. Młodzież od 16 do 18 roku życia uczestnicząca w działalności Akcji Katolickiej ma status kandydata.
4. Członek zwyczajny Akcji Katolickiej może należeć do innych stowarzyszeń, które nie sprzeciwiają się wartościom i zasadom nauki społecznej Kościoła.

Art. 13
1. Warunkiem przyjęcia na członka Akcji Katolickiej jest oświadczenie o gotowości wstąpienia do Akcji Katolickiej złożone w formie pisemnej, skierowane do Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
2. Uchwałę w sprawie przyjęcia na członka Akcji Katolickiej oraz skrócenia stażu kandydackiego podejmuje Zarząd Diecezjalnego Instytutu na wniosek Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, zawierający opinię parafialnego Asystenta Kościelnego.
Art.14
Członkom zwyczajnym Akcji Katolickiej przysługują następujące prawa:
1. udział w przedsięwzięciach podejmowanych przez Akcję Katolicką,
2. czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do władz Akcji Katolickiej.

Art.15
Do obowiązków członków Akcji Katolickiej należy:
1. realizowanie celów Akcji Katolickiej,
2. przestrzeganie postanowień statutu i regulaminów Akcji Katolickiej oraz stosowanie się do uchwał władz Akcji Katolickiej,
3. płacenie składki członkowskiej ustalonej przez Walne Zebranie członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, a w części odprowadzanej do Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej - przez Walne Zebranie Rady Diecezjalnej Instytutu, zgodnie z art. 27 ust.5 statutu.

Art.16
Członkiem Akcji Katolickiej nie może być ten, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej albo zerwał ze wspólnotą kościelną, albo podlega ekskomunice wymierzonej wyrokiem lub dekretem (kan. 316 § 1 KPK).

Art.17
Członkiem wspierającym Akcji Katolickiej może być:
1. osoba fizyczna,
2. osoba prawna,
3. zrzeszenia katolickie nie posiadające osobowości prawnej.

Art.18
Członkom wspierającym Akcji Katolickiej przysługuje prawo udziału w przedsięwzięciach podejmowanych przez Akcję Katolicką.

Art.19
Członkostwo w Akcji Katolickiej ustaje w przypadku:
1. rezygnacji zgłoszonej na piśmie do właściwego Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej za pośrednictwem Władz Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej,
2. wykluczenia z Akcji Katolickiej uchwałą Zarządu Diecezjalnego Instytutu w razie naruszenia przepisów statutu lub regulaminów, z zachowaniem prawa rekursu do Biskupa Diecezjalnego,
3. skreślenia z listy członków na mocy uchwały Walnego Zebrania członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, podjętej w porozumieniu z parafialnym Asystentem Kościelnym, w przypadku niepłacenia składek członkowskich przynajmniej przez jeden rok,
4. śmierci.