Rozdział IV - Struktura organizacyjna

Art.20
Strukturami organizacyjnymi Akcji Katolickiej są:
A. Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej,
B. Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej,
C. Krajowy Instytutu Akcji Katolickiej.
A. DIECEZJALNE INSTYTUTY AKCJI KATOLICKIEJ

Art. 21
Organami Akcji Katolickiej w diecezji są:
1. Rada Diecezjalnego Instytutu,
2. Zarząd Diecezjalnego Instytutu,
3. Komisja Rewizyjna.

Art. 22
1. W skład Rady Diecezjalnego Instytutu wchodzą prezesi Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej.
2. Biskup Diecezjalny może powołać do Rady innych członków Akcji Katolickiej działającej w diecezji.

Art. 23
W zebraniach Rady Diecezjalnego Instytutu uczestniczą bez prawa głosowania:
1. Zarząd Diecezjalnego Instytutu,
2. Diecezjalny Asystent Kościelny.

Art. 24
1. Rada Diecezjalnego Instytutu odbywa zebrania zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Rada Diecezjalnego Instytutu wybiera ze swego grona przewodniczącego zebrania, jego zastępcę i sekretarza, którzy stanowią prezydium zebrania.
3. zebrania zwołuje Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu, a z jego mandatu wiceprezes.
4. zebranie zwyczajne zwoływane są przynajmniej raz w roku nadzwyczajne w miarę potrzeb lub na żądanie Asystenta Kościelnego, Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek 1 członków Rady Diecezjalnego Instytutu. Zebranie Rady powinno być zwołane w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania lub pisemnego wniosku.
5. jeżeli urząd Prezesa Diecezjalnego Instytutu nie jest obsadzony, zebrania Rady zwołuje Diecezjalny Asystent Kościelny.

Art. 25
1. Uchwały Rady Diecezjalnej Instytutu są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Rady.
2. Głosowanie jest jawne, w sprawach personalnych - tajne.

Art. 26
Do kompetencji Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej należy:
1. wybór i odwoływanie członków Zarządu Diecezjalnego Instytutu z zachowaniem postanowień art. 28 ust. 1 i 2 statutu,
2. wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,
3. wybór i odwoływanie delegata do Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, zgodnie z art. 50 ust. 2 statutu,
4. uchwalanie programów działania Akcji Katolickiej w diecezji w uzgodnieniu z Biskupem Diecezjalnym,
5. uchwalanie wysokości i zasad wpłat Parafialnych Oddziałów na rzecz Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej,
6. ocena rocznego lub wieloletniego sprawozdania z działalności Akcji Katolickiej,
7. udzielanie absolutorium Zarządowi Diecezjalnego Instytutu,
8. ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
9. podejmowanie uchwał w formie oświadczenia lub apelu w sprawach należących do zakresu działania Akcji Katolickiej w diecezji.

Art. 27
W skład Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej wchodzą:
1. prezes,
2. dwóch wiceprezesów,
3. sekretarz,
4. skarbnik,
5. 4 członków.

Art. 28
1. Prezesa Zarządu Diecezjalnego Instytutu mianuje Biskup Diecezjalny spośród trzech kandydatów wybranych przez Radę Diecezjalnego Instytutu, przedstawionych przez Diecezjalnego Asystenta Kościelnego.
2. Pozostały skład Zarządu Diecezjalnego Instytutu wybiera Rada Diecezjalnego Instytutu ze swego grona.
3. Zarząd Diecezjalnego Instytutu wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
4. Członek Zarządu Diecezjalnego Instytutu nie może jednocześnie sprawować funkcji Prezesa Oddziału Parafialnego. W przypadku wyboru i wyrażenia zgody na wejście w skład Zarządu Diecezjalnego Instytutu elekt powinien zrezygnować z pełnienia dotychczasowej funkcji.

Art. 29
Zarząd Diecezjalnego Instytutu pod przewodnictwem prezesa kieruje działalnością Akcji Katolickiej w diecezji.

Art.30
Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu reprezentuje Akcje Katolicką działającą w diecezji.

Art. 31
Do kompetencji Zarządu Diecezjalnego Instytutu należy:
1. wykonywanie uchwał Rady Diecezjalnego Instytutu,
2. opracowanie planów działalności Akcji Katolickiej w diecezji,
3. zarządzanie majątkiem Akcji Katolickiej działającej w diecezji,
4. powoływanie uchwałą Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej,
5. koordynacja i kontrola działalności Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej,
6. składanie rocznych lub wieloletnich sprawozdań z działalności, przychodów i wydatków Akcji Katolickiej w diecezji Biskupowi Diecezjalnemu, Radzie Diecezjalnego Instytutu oraz Zarządowi Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej,
7. współpraca z Zarządem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej,
8. współpraca z zarządami innych stowarzyszeń diecezjalnych.

Art. 32
1. Komisja Rewizyjna Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej składa się z pięciu członków.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Zarządu Diecezjalnego Instytutu,
przedkładanie Radzie i zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności Radzie Diecezjalnego Instytutu,
występowanie do Rady Diecezjalnego Instytutu z wnioskami dotyczącymi absolutorium dla Zarządu Diecezjalnego Instytutu,
występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego zebrania Rady Diecezjalnego Instytutu.

Art. 33
1. Akcja Katolicka w diecezji posiada Diecezjalnego Asystenta Kościelnego, który zapewnia łączność stowarzyszenia z Biskupem Diecezjalnym, dba o właściwą formację członków stowarzyszenia oraz czuwa nad czystością doktryny.
2. Diecezjalnego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej mianuje Biskup Diecezjalny.
3. Diecezjalny Asystent Kościelny ma prawo uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.
4. Diecezjalny Asystent Kościelny pełni równocześnie funkcję Dyrektora Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Do jego obowiązków należy kierowanie bieżącymi pracami tego urzędu a także opieka nad działalnością wydawniczą i wykładową.

Art. 34
1. Diecezjalny Asystent może zgłosić sprzeciw wobec uchwały Zarządu lub Rady Diecezjalnej.
2. Zgłoszenie sprzeciwu zawiesza uchwałę.
3. O zasadności sprzeciwu rozstrzyga Biskup Diecezjalny.
4. Uznanie sprzeciwu uchyla uchwałę, oddalenie sprzeciwu nadaje uchwale moc obowiązującą.
B. PARAFIALNE ODDZIAŁY AKCJI KATOLICKIEJ

Art. 35
Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej powołuje uchwałą Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.

Art. 36
Organami Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej są:
1. Walne Zebranie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

Art.37
W Walnym Zebraniu ma prawo uczestniczyć każdy członek Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Członkiem Parafialnego Oddziału może być tylko osoba zamieszkująca stale na terenie danej parafii.

Art. 38
Walne Zebrania są zwyczajne i nadzwyczajne. Do sposobu zwoływania Walnego Zebrania stosuje się odpowiednio art. 24 statutu.

Ar.39
Do sposobu podejmowania uchwał przez Walne Zebranie Parafialnego Oddziału stosuje się odpowiednio art. 25 statutu.

Art. 40
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału Parafialnego należy:
1. wybór i odwoływanie członków Zarządu Parafialnego Oddziału,
2. wybór i odwoływanie Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału,
3. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
4. ocena rocznego sprawozdania z działalności Akcji Katolickiej w parafii,
5. udzielanie absolutorium Zarządowi Parafialnego Oddziału,
6. ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału,
7. podejmowanie uchwał, apeli oraz zajmowanie stanowisk w sprawach należących do zakresu działania Akcji Katolickiej w parafii.

Art. 41
Inicjatywy ponadparafialne podejmowane przez Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej muszą być uzgadniane z Zarządem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

Art. 42
W skład Zarządu Parafialnego Oddziału wchodzą:
1. prezes,
2. wiceprezes,
3. sekretarz,
4. skarbnik,
5. 1- 4 członków.

Art. 43
1. Prezesa Zarządu Parafialnego Oddziału mianuje Zarząd Diecezjalnego Instytutu po przedstawieniu kandydatury przez Parafialnego Asystenta Kościelnego, pochodzącej z pośród kandydatów wybranych na Walnym Zebraniu Oddziału.
2. Pozostały skład Zarządu Parafialnego Oddziału wybiera Walne Zebranie spośród swego grona.
3. Zarząd Parafialnego Oddziału wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

Art. 44
Prezes Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej reprezentuje Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w sprawach wewnętrznych stowarzyszenia.

Art.45
Do kompetencji Zarządu Parafialnego oddziału należy:
1. kierowanie działalnością Akcji Katolickiej w parafii,
2. opracowywanie planów działalności Akcji Katolickiej w parafii w uzgodnieniu z Parafialnym, Asystentem Kościelnym,
3. zarządzanie majątkiem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej,
4. zajmowanie stanowiska w bieżących sprawach Akcji Katolickiej w parafii,
5. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
6. składanie sprawozdań z działalności Parafialnego Oddziału z przychodów i wydatków Walnemu Zebraniu Parafialnego Oddziału i Zarządowi Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej,
7. wnioskowanie do Zarządu Diecezjalnego Instytutu o przyjęcie kandydatów na członków lub skreślenie z listy członków Akcji Katolickiej,
8. wykonywanie uchwał Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej i współpraca z nim,
9. współpraca z innymi stowarzyszeniami, ruchami i grupami działającymi w parafii.

Art. 46
1. Komisja Rewizyjna Parafialnego Oddziału składa się z trzech członków.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału stosuje się odpowiednio art. 32 pkt. 2 statutu.

Art. 47
1. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej posiada Asystenta Kościelnego, który zapewnia łączność Oddziału z Biskupem Diecezjalnym, dba o właściwą formację członków oraz czuwa nad czystością doktryny.
2. Parafialnym Asystentem Kościelnym jest mianowany przez Biskupa Diecezjalnego z zasady proboszcz parafii lub w uzasadnionej sytuacji inny kapłan.
3. Parafialny Asystent Kościelny ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu, Walnym Zebraniu i Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału.

Art.48
1. Parafialny Asystent Kościelny może zgłosić sprzeciw wobec uchwał Zarządu lub Walnego Zebrania Parafialnego Oddziału w sprawach dotyczących wiary i moralności.
2. Do zgłoszonego sprzeciwu przez Parafialnego Asystenta Kościelnego stosuje się art. 34 statutu.
C. KRAJOWY INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ

Art. 49
Organami Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej są:
1. Rada Krajowego Instytutu,
2. Zarząd Krajowego Instytutu,
3. Komisja Rewizyjna.

Art. 50
1. W skład Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej wchodzą Prezesi Zarządów Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej i jeden delegat z każdej diecezji wybrany przez Radę Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej ze swego grona.
2. Krajowy Asystent Kościelny może powołać w skład Rady innych członków Akcji Katolickiej po konsultacji z Biskupem Ordynariuszem diecezji, z której pochodzi kandydat.

Art. 51
1. Zebrania Rady Krajowego Instytutu są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Do sposobu zwoływania i prowadzenia zebrań Rady stosuje się art. 24 statutu.

Art.52
Do sposobu podejmowania uchwał przez Radę Krajowego Instytutu stosuje się art. 25 statutu.

Art. 53
Do kompetencji Rady Krajowego Instytutu należy:
1. wybór i odwoływanie członków Zarządu Krajowego Instytutu,
2. wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
3. uchwalanie wytycznych działania Akcji Katolickiej w Polsce w uzgodnieniu z Krajowym Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej,
4. uchwalanie preliminarza budżetowego Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej,
5. uchwalanie wysokości i zasad wpłat Diecezjalnych Instytutów na rzecz Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej,
6. ocena rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej,
7. udzielenie absolutorium Zarządowi Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej
8. ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej Krajowego Instytutu,
9. podejmowanie uchwał w sprawach należących do zakresu działania Akcji Katolickiej w Polsce.

Art. 54
W skład Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej wchodzą:
1. prezes,
2. dwaj wiceprezesi,
3. sekretarz,
4. skarbnik,
5. 4 członków.

Art. 55
1. Prezesa Zarządu Krajowego Instytutu mianuje Konferencja Episkopatu Polski spośród trzech kandydatów wybranych przez Radę Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, przedstawionych przez Krajowego Asystenta Kościelnego.
2. Zarząd Krajowego Instytutu wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika na wniosek Prezesa.

Art. 56
Zarząd Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej koordynuje działalność Akcji Katolickiej w wymiarze ponaddiecezjalnym.

Art.57
Prezes Zarządu Krajowego Instytutu reprezentuje Akcję Katolicką w Polsce.

Art.58
Do kompetencji Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w szczególności należy:
1. wykonywanie uchwał Rady Krajowego Instytutu,
2. opracowywanie wytycznych dotyczących działalności Akcji Katolickiej w Polsce,
3. zarządzanie majątkiem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej,
4. przygotowanie projektu preliminarza i bilansu rocznego,
5. składanie rocznych sprawozdań z działalności Krajowego Instytutu z przychodów i wydatków radzie Krajowego Instytutu i po ich zatwierdzeniu - Konferencji Episkopatu Polski za pośrednictwem Krajowego Asystenta Kościelnego,
6. zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących Akcji Katolickiej w Polsce.

Art. 59
1. Komisja Rewizyjna Krajowego Instytutu składa się z 5 członków,
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej stosuje się art. 32 statutu.

Art. 60
1. Akcja Katolicka posiada Krajowego Asystenta Kościelnego, który zapewnia łączność stowarzyszenia z Konferencją Episkopatu Polski, dba o właściwą formację w stowarzyszeniu oraz czuwa nad czystością doktryny.
2. Krajowego Asystenta Kościelnego mianuje Konferencja Episkopatu Polski spośród swoich członków.
3. Krajowy Asystent Kościelny ma prawo uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej Krajowego Instytutu.

Art. 61
1. Krajowy Asystent Kościelny może zgłosić sprzeciw wobec uchwały Zarządu, Rady lub Komisji Rewizyjnej Krajowego Instytutu w sprawach dotyczących wiary i moralności.
2. Zgłoszenie sprzeciwu zawiesza uchwałę.
3. O zasadności sprzeciwu rozstrzyga Konferencja Episkopatu Polski.
4. Uznanie sprzeciwu uchyla uchwałę, oddalenie sprzeciwu nadaje uchwale moc obowiązującą.

Art. 62
Krajowy Asystent Kościelny może zwoływać zebrania Diecezjalnych Asystentów Kościelnych.