Rozdział V - Zasady sprawowania funkcji

Art.63
Działalność organów Akcji Katolickiej w sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem określają regulaminy uchwalone przez te organy, zatwierdzone w diecezji przez biskupa diecezjalnego, a w zakresie ogólnopolskim przez Krajowego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej.

Art. 64
Kadencja Zarządów Komisji Rewizyjnych, delegatów do Rady Krajowego Instytutu oraz powołanych członków Rad trwa trzy lata.

Art. 65
1. Nie można być równocześnie członkiem Zarządu i Rady Krajowej Instytutu Akcji Katolickiej. Przepis ten stosuje się odpowiednio do członków Zarządu i Rady Diecezjalnego Instytutu.
2. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej.

Art. 66
1. Zarząd Diecezjalnego Instytutu, Zarząd Parafialnego Oddziału oraz poszczególni członkowie tych Zarządów mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Biskupa Diecezjalnego.
2. Zarząd Krajowego Instytutu oraz poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Konferencję Episkopatu Polski.
3. Przepisy te stosuje się odpowiednio do Rad Diecezjalnych Instytutów i rady Krajowego Instytutu przez do poszczególnych członków tych Rad.