Rozdział VI - Majątek Akcji Katolickiej

art. 67
Majątek Akcji Katolickiej składa się z:
1. majątku Diecezjalnych Instytutów,
2. majątku Krajowego Instytutu.

Art. 68
Majątek Krajowego Instytutu tworzą wpływy Akcji Katolickiej z poszczególnych diecezji oraz majątek własny. Wysokość wpłat określa regulamin uchwalony przez Radę Krajowego Instytutu i zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski.

Art.69
Majątek Akcji Katolickiej tworzą:
1. składki członkowskie,
2. darowizny,
3. spadki i zapisy,
4. dochody z własnej działalności gospodarczej,
5. dochody ofiarności publicznej organizowanej za zgodą Biskupa Diecezjalnego,
6. ruchomości, nieruchomości i dochody z praw majątkowych.

Art. 70
W sprawach finansowych i majątkowych Akcję Katolicką reprezentują oraz są zdolni do zaciągania zobowiązań majątkowych za wiedzą Asystenta Kościelnego:
1. prezes, wiceprezes i skarbnik Krajowego Instytutu,
2. prezes, wiceprezes i skarbnik Diecezjalnego Instytutu.