Rozdział VII - Zmiana statutu i rozwiązanie Akcji Katolickiej

Art. 71
Statut Akcji Katolickiej może zmienić Konferencja Episkopatu Polski z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Krajowego Instytutu, uchwalony większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.

Art. 72
1. Akcję Katolicką w diecezji lub parafii może rozwiązać lub czasowo zawiesić Biskup Diecezjalny z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, uchwalony większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.
2. Likwidatora rozwiązanej w diecezji Akcji Katolickiej wyznacza Biskup Diecezjalny.
3. W przypadku rozwiązania Akcji Katolickiej w diecezji majątek Diecezjalnego Instytutu, pozostały po likwidacji przechodzi na własność diecezji.

Art. 73
1. Akcję Katolicką w Polsce może rozwiązać Konferencja Episkopatu Polski z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Krajowego Instytutu uchwalony większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.
2. Likwidatora rozwiązanej Akcji Katolickiej wyznacza Konferencja Episkopatu Polski.
3. W przypadku rozwiązania Akcji Katolickiej w Polsce majątek Krajowego Instytutu, pozostały po likwidacji przechodzi na rzecz Konferencji Episkopatu Polski.

Art. 74
Statut Akcji Katolickiej w Polsce wymaga do jego wejścia w życie zatwierdzenia przez Konferencję Episkopatu Polski.

Art. 75
1. Niniejszy statut zatwierdzony jest jako obowiązujący dla Diecezji Sosnowieckiej i wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Biskupa Diecezjalnego
2. Z dniem jego wejścia w życie traci moc obowiązującą statut dotychczasowy, opublikowany w "Zeszytach Pastoralnych Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej", tom II z 1996 roku.